Viac informácií

Nové jazykové požiadavky pre zahraničných lekárov v Nemecku

053537538-composite-image-businesswoman-

V júni 2014 sa zástupcovia jednotlivých spolkových krajín dohodli na smerniciach, podľa ktorých každý zahraničný lekár, ktorý neštudoval medicínu v Nemecku, alebo nemá nemčinu ako druhý materinský jazyk, by mal  preukázať znalosti zo všeobecnej nemčiny na úrovni B2 a znalosti z odbornej nemčiny na úrovni C1.

Znalosti všeobecnej nemčiny na úrovni B2 stačí doložiť medzinárodne uznávaným certifikátom. Odbornú nemčinu je podľa konkrétnych požiadaviek spolkovej krajiny potrebné preukázať najčastejšie buď skúškou pred lekárskou komorou úrovne C1 v tej spolkovej krajine, kde lekár žiada o aprobáciu, komunikačným testom Freiburg International Academy C1 alebo telc certifikátom Deutsch Medizin C1.

Podľa smerníc by mala skúška z odbornej nemčiny pozostávať z nasledovných častí:

  • simulovaný rozhovor s pacientom (20 minút),

  • zostavenie krátkej lekárskej správy (20 minút),

  • odborná konzultácia s iným lekárom (20 minút).

Uchádzač o aprobáciu musí úspešne absolvovať všetky tri časti. Ak neuspeje v  jednej z nich, musí opakovať celú skúšku.

Platy Lekárov v Nemecku

Young female doctor looking at piggybank with bandage in clinic

Finančné ohodnotenie lekárov v Nemecku definuje tabuľka. Znamená to teda, že zahraničný lekár v Nemecku má  nárok na rovnaký plat ako lekár nemecký .

Nemecký platový systém delí lekárov na 4 skupiny: sekundárny lekár, atestovaný lekár, primár a prednosta. V rámci skupiny sa k základnému platu pridávajú príplatky za počet odpracovaných rokov a za služby.

Začínajúci lekár dostáva základný plat v hrubom približne 4 100 €. Príplatok za 3 – 4 služby za mesiac sa pohybuje okolo 700 – 900 € v hrubom. Samozrejme, najlepšie platené sú služby cez víkendy a počas štátnych sviatkov. V čistom zostane lekárovi približne 60 % hrubého platu. Teda prvý rok v praxi môže lekár v Nemecku počítať mesačne s cca 2 900 – 3 100 €  (plat vrátane 3 – 4 služieb). Navyše s každým odpracovaným rokom sa mu zvýši hrubý základný plat o cca 200 €.

Základný plat atestovaného lekára je približne 5 500 € v hrubom, pričom podľa tabuľky sa mu plat zvyšuje každé 2 – 3 roky o 200 – 300 €.

Primár zarobí bez služieb cca 6 900 € v hrubom, zvyšovanie platu sa opäť riadi tabuľkou.

Získanie atestácie v Nemecku

Postgraduálne vzdelávanie a atestácia

Pravdepodobne každý sekundárny lekár má záujem na postgraduálnom vzdelávaní a atestácii. K získaniu atestácie v Nemecku a tým aj statusu „Facharzt“ musí lekár splniť 3 podmienky:

1. Odpracovanie určitého obdobia
Potrebný počet odpracovaných rokov je v prípade väčšiny špecializácií 5 alebo 6 rokov.

2. Absolvovanie stanovených lekárskych výkonov
Pre každú špecializáciu sú stanovené vlastné požiadavky na to, koľko výkonov typu sonografia, echokardiografia, bronchoskopia, operácia, punkcia, atď. musí mať lekár pred požiadaním o atestačnú skúšku za sebou.

3. Zloženie skúšky
Po splnení predošlých dvoch bodov nasleduje skúška.

Konkrétne lehoty a výkony si určuje lekárska komora v každej spolkovej republike sama, pričom sa pridŕžajú smerníc vydaných spolkovou lekárskou komorou, ktoré nájdete na stránke  Weiterbildungsordnung Bundesärztekammer.

Pre príklad uvádzame údaje platné pre Bavorsko:

Facharzt für allgemeine Chirurgie (Všeobecná chirurgia)
1. Stanovené obdobie v praxi: 6 rokov
2. Príklady povinných lekárskych výkonov: 400 sonografií brušnej dutiny, 200 operácií v brušnej dutine, 100 operácií oporného a pohybového aparátu, atď. Podrobný zoznam nájdete tu.

Facharzt für Innere Medizin (Všeobecná interná medicína)
1. Stanovené obdobie v praxi: 5 rokov (v prípade internistických špecializácií ako sú kardiológia, nefrológia, gastroenterológia atď. je to 6 rokov)
2. Príklady povinných lekárskych výkonov: 150 echokardiografií, 25 účastí pri bronchoskopiách, 100 endoskopií, atď. Podrobný zoznam nájdete tu.